Bell Schedule

2019-2020 School Calendar

‚Äč
Schedule A (Mon, Tues, Fri of 5 day week)

7:20        First Warning Bell

7:23        Second Warning Bell

7:25        1st Hour

8:15        End 1st Hour

8:18        Warning Bell

8:20        2nd Hour

9:10        End 2nd Hour

9:13        Warning Bell

9:15        3rd Hour

10:05      End 3rd Hour

10:08      Warning Bell

10:10      4th Hour

11:00      End 4th Hour

11:03      Warning Bell

11:05      5th Hour

11:30      End 1st Lunch

11:35      1st Lunch in class/ Release for 2nd

12:00      End 2nd Lunch

12:05      2nd Lunch in class/ Release for 3rd

12:35      End 5th Hour / End 3rd Lunch

12:38      Warning Bell

12:40      6th Hour

1:30        End 6th Hour

1:33        Warning Bell

1:35        7th Hour

2:25        End 7th Hour

2:35        Begin Detention

 

Schedule C (Wed of 5 day week)

7:20        First Warning Bell

7:23        Second Warning Bell

7:25        2nd Hour

9:00        End 2nd Hour

9:03        Warning Bell

9:05        4th Hour

10:40      End 4th Hour

10:43      Warning Bell

10:45      6th Hour

11:10      End 1st Lunch

11:15      1st Lunch in class/ Release for 2nd

11:40      End 2nd Lunch

11:45      2nd Lunch in class/ Release for 3rd

12:15      End 3rd Lunch

12:20      3rd Lunch back in class

12:55      End 6th Hour


Schedule E (Assembly Schedule)

7:20        First Warning Bell

7:23        Second Warning Bell

7:25        1st Hour

8:05        End 1st Hour

8:08        Warning Bell

8:10        2nd Hour

8:50        End 2nd Hour

8:53        Warning Bell

8:55        3rd Hour

9:35        End 3rd Hour

9:38        Warning Bell

9:40        4th Hour

10:20      End 4th Hour

10:23      Warning Bell

10:25      6th Hour

11:05      End 6th Hour

11:08      Warning Bell

11:10      5th Hour

11:35      End 1st Lunch

11:40      1st Lunch in class/ Release for 2nd

12:05      End 2nd Lunch

12:10      2nd Lunch in class/ Release for 3rd

12:40      End 5th Hour

12:43      Warning Bell

12:45      7th Hour

1:25        End 7th Hour

1:28        Warning Bell

1:30        Assembly

2:25        Students Dismissed

 
Schedule B (Thursday of a 5 day week)

7:20        First Warning Bell
7:23        Second Warning Bell
7:25        1st Hour
9:00        End 1st Hour
9:03        Warning Bell
9:05        3rd Hour
10:40      End 3rd Hour
10:43      Warning Bell
10:45      5th Hour
11:10      End 1st Lunch
11:15     1st Lunch in class/ Release for 2nd
11:40      End 2nd Lunch
11:45      2nd Lunch in class/ Release for 3rd
12:15      End 3rd Lunch
12:20      3rd Lunch back in class
12:45      End 5th Hour
12:48      Warning Bell
12:50      7th Hour
2:25        End 7th Hour
2:35        Begin Detention


Schedule D (One Wed a month)

7:20        First Warning Bell
7:23        Second Warning Bell
7:25        2nd Hour
8:40        End 2nd Hour
8:43        Warning Bell
8:45        4th Hour
10:00      End 4th Hour
10:03      Warning Bell
10:05      6th Hour
10:30      End 1st Lunch
10:35      1st Lunch in class/ Release for 2nd
11:00      End 2nd Lunch
11:05      2nd Lunch in class/ Release for 3rd
11:35      End 3rd Lunch
11:40      3rd Lunch back in class
11:55      End 6th Hour